Facts About buôn vũ khí Revealed

Khách hàng l?n nh?t c?a M? là Arab Saudi, Australia và Các Ti?u v??ng qu?c Arab Th?ng nh?t (UAE). Nhìn chung, h?n 1/three t?ng s? v? khí ???c giao d?ch trên toàn th? gi?i hi?n ???c s?n xu?t t?i M?. Nh? t?i ?n ??, C?nh sát ? thành ph? Allahabad cho bi?t có trên 85% ca t?i ph?m nghiêm tr?ng ? thành ph? có liên quan ??n v? khí l?u.

read more